باچا خان ملنګ نۀ وۀ،ډېر لوے جاګيردار وۀ،د ډېر لوے جاګيردار زوے وۀ،خو هغه جاګيردار چې د پښتنو لپاره ملنګ شۀ نو د ټولې دنيا لپاره باچا شۀ،چا چې هم د باچا خان او د هغه په ملګرو زور کړے وۀ نن هغه قوتونه نشته خو باچا خان،د هغه ملګري او د هغه کاروان نن هم ژوندے دے
Subscribe AMN TV for more videos.
AMN TV official website: http://amntv.org
Find AMN TV (Official) on Facebook:
https://www.facebook.com/AMNTV
Find AMN TV (Official) on Twitter:
https://twitter.com/AMNPeshawar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *