د پښتون هنرمند باچاخان له خوا د باچاخان اوونۍ لپاره يوه وړه ډالۍ ۔۔ د سېف الرحمان سليم صېب شعرونه يې په خپل خوږ غږ کښې زمزمه کړي
#BachaKhanWeek2019
Subscribe AMN TV for more videos.
AMN TV official website: http://amntv.org
Find AMN TV (Official) on Facebook:
https://www.facebook.com/AMNTV
Find AMN TV (Official) on Twitter:
https://twitter.com/AMNPeshawar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *