خاوره پښتنه يمه
د پښتو ژبې ښکلې نظم،د ناشاد صېب کلام،کوم چې د پښتونخوا وطن ښکلې نقشه ده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *