Tag: Rahmat Shah sail poetry

Pakhtun yama, Pakhtun yama - Rehmat Shah Sail