Tag: Rahmat Shah Sail new poetry

Pakhtun yama, Pakhtun yama - Rehmat Shah Sail