Tag: pakhtun

Rahmat Shah Sayel: Remembering Nek Amal Khan