Tag: Mumtaz Orakzai

Khudai ba Khair ki ta raza khabara oka - Fazal Wahab Dard