Tag: Fazal Wahab Dard Mumtaz orakzai Kalam

Khudai ba Khair ki ta raza khabara oka - Fazal Wahab Dard